OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

BEAST – Global Tool Company Sp. z o.o.

1. Cenniki, oferty ani potwierdzenia zamówień nie niosą za sobą żadnych prawnych zobowiązań ze strony BEAST – Global Tool Company Sp. z o.o. (dalej zwaną: BEAST GTC). BEAST GTC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe powiadomienie zamawiającego o zmianach cen i dostępnych ilościach towaru.

2. Nasze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY stosuje się zawsze jako umowę adhezyjną (umowę przystąpienia), nawet bez potwierdzenia ich explicite przez Zamawiającego, chyba ze istnieją inne uzgodnienia na piśmie.

3. Czas dostawy towaru podawany jest jedynie orientacyjnie bez zobowiązania ze strony BEAST GTC.

4. Jeśli zamówienie zostało złożone poprzez uzgodnienia z agentem bezpośrednio lub pośrednio wskazanym przez BEAST GTC, to jego realizacja jest wiążąca dla BEAST GTC jedynie w ramach zawartych w OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY, po akceptacji zamówienia przez BEAST GTC.

5. Umową kupna - sprzedaży jest potwierdzone zamówienie. Zawierając umowę klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

6. Standardowe warunki płatności to przelew przed wydaniem towaru. Standardowe warunki dostawy to EXW (z magazynu). Inne warunki (np. DAP - z dostawą) może określać faktura.

7. Faktury muszą być opłacone w całości. W przypadku rozbieżności między towarem a opisującą go fakturą, BEAST GTC wystawi fakturę korygująca po otrzymaniu od zamawiającego numeru kwestionowanej faktury.

8. Brak płatności w ustalonym terminie może spowodować, że BEAST GTC wstrzyma dostawy zamówionych towarów, naliczy odsetki ustawowe i obciąży zamawiającego kosztami windykacji długu.

9. Dostarczone towary pozostają własnością BEAST GTC pod warunkiem zawieszającym pełnej zapłaty za fakturę (KC, par.589). Zamawiający przed opłaceniem faktury nie może towaru zastawić, ani nieodpłatnie przekazać stronie trzeciej bez zgody BEAST GTC.

10. Reklamacje przyjmowane są jedynie w formie pisemnej z numerem kwestionowanej faktury w ciągu 8 dni od otrzymania towaru, a rozpatrywane są w ciągu 4 dni roboczych. Zwrot towaru możliwy jest jedynie za zgodą BEAST GTC. W przypadku błędu ze strony BEAST GTC, koszty zwrotu zostaną pokryte przez BEAST GTC tylko wtedy, gdy środek transportu zostanie wskazany przez BEAST GTC.

11. BEAST GTC nie odpowiada za błędy typograficzne na stronach internetowych, w broszurach, katalogach i ulotkach reklamowych drukowanych i rozpowszechnianych pocztą elektroniczną. Ilustracje zamieszczone w materiałach reklamowych służą jedynie do ogólnego przedstawienia towaru i nie gwarantują otrzymania identycznego produktu.

12. BEAST GTC nie bierze odpowiedzialności za istnienie związanych ze swoją ofertą praw autorskich, patentów lub zarejestrowanych wzorów własności przemysłowej lub intelektualnej w miejscach dalszej odsprzedaży naszych towarów.

13. Złożenie zamówienia w BEAST GTC oznacza akceptację niniejszych warunków.

14. Do ewentualnych sporów między stronami stosuje się prawo polskie. Rozstrzygane są one przez Sąd Rejonowy w Lublinie.

Lublin, 14.1.2019